Paket Tur Sözleşmesi

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tasdik edilmiş A grubu 5940 nolu (Ameda)  Turizm Seyahat Acentesi olan ve Yeniköy Mah. Rize İş Merkezi Kat :1 adresinde faaliyet gösteren ACT BİLET (sözleşmede acente olarak adlandırılacaktır) Diğer tarafta bu sözleşmenin ayrılmaz  bir  parçası  olan  “Tur  Kayıt  Formu”nda  adı, soyadı ve diğer kişisel bilgileri bulunan tur katılımcısı (sözleşmede katılımcı olarak adlandırılacaktır) aşağıda konu kısmında belirtilmiş bir tur sözleşmesi imzalamıştır, şöyle ki:

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasında işbu sözleşmenin imzalanmasından sözleşme konusu hizmetin sona ermesine kadar geçecek sürede geçerli olacak şekilde belirtilen hizmetin verilmesi, tur zamanı boyunca geçerli seyahati içerir tur kayıt formu ve paket tur satış sözleşmesidir. Tur kayıt formu ve paket tur sözleşmesi ile tur programından oluşan ve birbirinden ayrılamaz bir bütün olan işbu sözleşme, Rize’de taraflarca karşılıklı olarak tanzim ve imza altına alınmıştır. Katılımcı, bu sözleşmeyi imzalamakla acentenin tüm tur ve seyahat şartlarını aynen kabul etmiş sayılır.

HİZMETİN ÖZELİKLERİ İLE İFA YERİ

Acente ile katılımcı arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, acente işbu sözleşmenin mütemmim cüzü ve ayrılmaz bir parçası olduğu her iki tarafça kabul edilmiş işbu sözleşmeye özgülenmiş ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan tur programının toplam bedeli ile belirtilen hizmetleri sağlamayı, katılımcı ise işbu sözleşmede ve eki olan programda yazılı belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Sözleşme ve tur programında yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren program ve katılım formları, bir anlamda bu sözleşmenin  tamamlayıcı ve ayrılmaz parçası olması nedeniyle bu form ve tur programında yazılı tüm şartların ve içeriklerinin işbu ana sözleşmeye atıfta bulunduğu ana sözleşmenin kurallarının geçerliliği taraflarca kabul edilmiştir. Ayrıntılı gezi programında bir değişiklik acente tarafından  muvafakatiyle evvelce bildirilmesi suretiyle yapılabilir. Acente tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun hareket, dönüş tarih ve saatleri dâhil turun süresi ile tur sırasındaki konaklama, duraklama yerleri, nakil ve transfer bağlantıları dâhil tur ve gezi güzergâhları ulaşım araçları, konaklama yeri ve sınıfı, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve tura dâhil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler, gezi programında verilmekte ve bu program dâhilinde hizmet almayı katılımcı, şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Bu cümleden katılımcı, işbu sözleşme ve eklerinin ilgili mevzuat uyarınca bir paket tur sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

GENEL KOŞULLAR

Sözlü veya yazılı olarak teyidi alınan bir başvuru, ayrıntılı gezi programında belirtilen ön ödemenin zamanında acente tarafından belirtilen bankaya veya bildirilen şekilde nakden veya kredi kartıyla acentenin kendisine ödemenin yapılması ve işbu sözleşmenin katılımcı tarafından yazılı veya elektronik ortamda imzalanması, onaylanması ve/veya kabulü ile kesinlik kazanır ve tüm şartları ile yürürlüğe girer.

Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcı, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ekte yer alan ayrıntılı gezi programını ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisinde bulunan, diğer katılımcı ve grup üyelerine ayrıntılı bir şekilde bildirip, bu sözleşme ve eklerinin her bir katılımcı için geçerli olduğunu beyan etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin bu yükümlülük ile geçerlilik kazanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan katılımcı (lar), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcı (lar)ın bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan katılımcılar, sözleşmeyi imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını ACT BİLET broşürü, tours.actbilet.com internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı katılımcıların turu iptal veya erteleme hakkı yoktur.

Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcı olması durumunda bile gruba mensup tüm katılımcılardan her biri bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ekte yer alan gezi programındaki koşulları ve acentenin talep edeceği belge ile bilgileri yerine getirip acenteye istenen sürede ve zamanında ibraz etmekle yükümlüdür.

MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler (deprem, sel, yangın heyelan, lav ve yanardağ püskürmesi…) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, terör, otel, havaalanı baskını, uçak ele geçme, savaş, iç kargaşa ayaklanma, isyan ve sair hareketler) halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapatma…) devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları, (salgın hastalıklar, karantina) ,hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım…) gümrük rejimi değişiklikleri, ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren veya deniz yolu ile karayollarında ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak acentenin kusuru bulunmayan veya öngörülmesi mümkün olmayan her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan acente sorumlu tutulamaz. Kısaca acenteye atfı kabil bir kusurun olmaması halinde herhangi bir bedel ödemek zorunluluğu yoktur. Bu durumda acente, yükümlülüklerini ifa edememesinden veya noksan ifasından veyahut ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Katılımcı bu durumlarda acenteden maddi, manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu taleplerinden feragat eylediğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Turun iptaline kadar acente tarafından yapılmış giderler kesildikten sonra kalan, katılımcıya iade edilir.

Acente, yukarıda yazılı herhangi bir sebepten dolayı sözleşmeyi ve eki tüm programı tek taraflı olarak fesih edip, geziyi iptal etme hakkına sahiptir.

Acente ile ulaşım araçları (otobüs, minibüs, midibüs, arazi araçları, kiralık araçlar, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından kaynaklanacak her türlü olumsuzluğun sonuçlarından acente sorumlu tutulamaz. Bu anlamda acenteye maddi ve manevi bir sorumluluk yüklenemez. Uçak, tren ve vapur saatlerinde oluşması muhtemel sefer iptal ve gecikmeler ile rötarlardan, teknik aksaklıklardan dolayı muhtemel gecikmelerden dolayı doğabilecek zarar ve ziyandan acente kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bu durumda katılımcının yegâne muhatabı, ulaşım şirketi ile ulaşım araçlarının sahipleridir. Katılımcı, 28.9.1995 tarihinde yeniden düzenlenen Varşova Konvansiyonu hükümleri ve uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenlemelerin yapılabileceğini buna itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

Acente, doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi ve tur güzergâhını değiştirebileceği gibi turda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Acente, bu sözleşmede yazılmamış ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer mücbir sebepleri kullanıp kullanmama haklarını saklı tutar.

Acente, katılımcıya önceden haber vererek ve aynı standartlara bağlı kalmak koşuluyla havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkına sahip olup, bu gibi durumlarda katılımcının iptal ve/veya iade isteme hakkının bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir.

FESİH KOŞULLARI

Acente, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan onay almaksızın ancak katılımcıya bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; hafta sonu konaklamalı ve yurt içi gezilerde 21 gün, yurt dışı gezilerde 30 gün kala ya da daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde katılımcıya ödemiş olduğu tutar aynen iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı katılımcının acente nezdinde herhangi bir maddi veya manevi tazminat talep hakkı bulunmadığını bu tür tazminat taleplerinden feragat ettiğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.

Ödemeler, katılımcı tarafından kredi kartı ile yapılması halinde bankaların almış olduğu kredi kartı komisyonu kesilerek iade edilir. Katılımcının kendi isteği ile uçaklarda upgrade yaptırmasından veya mil kullanmasından doğacak zararlardan acente sorumlu değildir.

Katılımcı tarafından, yurtiçi ve yurtdışı turlarına rezervasyon yapıldıktan sonra -sebebi ne olursa olsun- turu iptal etmesi halinde yapılan rezervasyon için yüzde 25 iptal cezası uygulanır.

92 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: Toplam tur bedelinden yüzde 35’si

91 günden 60 gün  öncesine kadar yapılan iptallerde: yüzde 50’si

59 günden 30 gün  öncesine kadar yapılan iptallerde: yüzde 75’i iptal cezası uygulanır ve geri kalan para iade edilir.

30 günden daha az bir zaman kala yapılan iptallerde HİÇBİR İADE YAPILMAZ. Ayrıca ,uçak bileti ve sigorta poliçesi için ödenmiş tutardan doğabilecek vesair zararlar ayrıca hesap edilip iptal eden katılımcıdan tahsil edilir. İade banka aracılığıyla yapıldığı takdirde banka masrafları iade edilecek tutardan düşülerek yapılır.

4.Katılımcı, iptal durumunda tur bedelini, yukarıdaki koşullarda acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde i işleyecek yasal faiz ve gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyanı acente, talep hakkını saklı tutar.

5.Katılımcı, ayrıntılı gezi programında belirtilen özel koşullar hariç satın aldığı turu seyahatin başlamasından 60 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Deviri alan, bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraftan devir edenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Satış sözleşmesinde imzası olmasa bile devir alan, halefiyet kuralı gereği işbu satış sözleşmesinden sorumlu olup, devir alan şahsın kendisinden kaynaklanan sebeplerle geziye çıkamaması halinde veya herhangi bir sebeple katılamaması halinde iade talep hakkı yoktur.

6.Acente, katılımcının başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya herhangi bir ödeme veya iade yapılmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı veya acente, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde geri iade edilecek tutar, acenteye ödenen para birimi üzerinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından acente sorumlu olamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşması muhtemel zararlardan acente sorumlu olamaz.

7. Otobüslü Turlarda Mücbir bir sebepten ötürü kesintisiz iade , Kişisel bir aksilik için bir ay öncesinden kesintisiz iade yapıyoruz.

ACENTANIN HATASINDAN DOĞACAK SORUNLAR

Acentenin pek ağır kusurundan kaynaklanan sebeplerle gezinin yapılamaması halinde, ödenmiş olan tutarın tümünü acente katılımcıya iade etmeği kabul ve  taahhüt eder.

Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden acente sorumludur. Acente, tüketici aleyhine ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB Rize Çizelgesi hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY, 4077 SY, 4288 SY, 2634 SY, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK, TTK, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulunan TÜRSAB Rize Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

KATILIMCININ HATALARINDAN VEYA MAZERETİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR

Zamanında yapılmayan ödemelerden, acenteye zamanında ulaştırılmayan veya noksan ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda acentenin katılımcının gezisini iptal hakkı vardır. Katılımcının ödemelerde yukarıdaki 6/f maddesindeki belirtilen şartlardaki temerrüdü veya acentenin talep ettiği belgeleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle katılımcının rezervasyonun iptali hallerinde söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki fesih başlıklı madde hükümleri tatbik edilir. Bu fesih maddesinde belirtilen tarihlerden sonraki zorunlu iptaller nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve katılımcının bu sebeplerden dolayı herhangi bir talep hakkı doğmaz.

Acente aracılığıyla ile konsolosluklara vize başvurusu yapıldığında katılımcı acentenin sadece aracı bir kurum olduğunu kabul eder. Vizenin katılımcıya verilmemesi durumunda acentenin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını da katılımcı kabul eder. Vizenin reddi dolayısıyla işbu sözleşmeden doğabilecek maddi zararlardan acente sorumlu tutulamaz.

Katılımcının nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı vb. noksanlığı, ebeveynden gelen geçersiz pasaporta sahip olması, çocukları için yurt dışı çıkış muvafakatnamesi olmaması, uçaklarda seyahat edemez raporuna sahip olunması, pasaportunda yeterli boş sayfa veya yeterli süre olmaması gibi sebeplerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya idari merciler, kolluk kuvvetleri tarafından yurt dışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması gezi sırasında tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda katılımcı, acenteden herhangi bir geri ödeme, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

Katılımcı, bu sözleşmede beyan ettiği isim veya soy isimlerin (pasaportta yazılış biçimiyle) bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Acente, pasaport, vize, gümrük işlemleri veya bilet işlemlerinde katılımcı tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, acentenin bu bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. Katılımcı tarafından acenteye sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlarından acente sorumlu tutulamaz. Katılımcının bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı yoktur.

Katılımcı gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (Uçak, tren, gemi,

otobüs, özel araç gibi.) doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden (ulaşım araçlarında yer bulamama veya trafik sıkışıklığı gibi) konaklama veya buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan acenteyi sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Katılımcının acente tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında havaalanında, gar ,liman ve otogarda veya buluşma noktasında hazır olmaması halinde oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınmaz ve gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

6.Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, katılımcının herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları veya mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu değildir.

7.Katılımcı, kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları vb.) yaratacağı sonuçlardan acenteyi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.Acentenin tur ve gezi programı esnasında meydana gelebilecek ve acenteye atfı kabil bir kusur

yüklenemeyecek, acentenin kontrolü dışında kişi veya mala gelebilecek zarar ve ziyanda ve burkulma, kırılma gibi herhangi yaralanmalarda acentenin hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder. Acente, bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecek ,ancak bu tür taleplerde muhatap, ilgili sigorta şirketi olacaktır.

9.Katılımcı, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa şikayet konusu ile ilgili olarak tazminat ve geri ödeme ile ilgili hak talebinden feragat etmiş sayılır.

DEĞİŞİK KONULAR

Konaklama tesislerinde veya hizmet sunan araç ve mekânlarda katılımcıdan kaynaklanan hasar, zarar ve ziyandan katılımcı sorumludur.

Acente, belirlediği süre içerisinde vize alınmasına yardımcı olacaktır. Ancak acente, katılımcı ile büyükelçilikler, konsolosluklar arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden kaynaklanacak zararlardan katılımcı sorumlu olup, acenteye kusur atfedilemez. Acente, vize alınması ile ilgili hiçbir beyan garanti ve/veya tekeffülde bulunmamaktadır. Vize alınması, söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden katılımcının tur dâhilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda acentenin herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı, sırf bu sebeple katılımcının acente nezdinde bir ücret iadesi hakkı, tazminat ve zarar ziyan talep hakkının bulunmadığı, katılımcıya bu yönde bir tazminat ödeme durumunun bulunmadığı, taraflarca kabul edilmiştir.

Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda acente sorumlu olmayıp, sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Katılımcı sorumlu olarak ilgili konaklama, ulaşım veya sigorta şirketini muhatap alacaktır.

Katılımcı, konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği otellere yerleşme ve otellerden ayrılma saatlerine uymak zorundadır. Katılımcı, gezi fiyatına dâhil olan hizmetler dışında alınan yemekler, alkolsüz ve alkollü içecekler , bahşişler, kuru temizleme, telefon görüşmeleri, faks alma gönderme, ekstralar ile business center giderleri, minibar harcamaları, ücretli aktiviteler gibi ekstra ödemelerden sorumlu olup, katılımcı bu gibi giderleri derhal ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Acente, tur rehberini, havayolu şirketini, kalınacak oteli ve tesisleri zorunluluk halinde tek taraflı katılımcı tarafa bilgi vermek kaydı ile değiştirme hakkını saklı tutar.

Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk, katılımcıya aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası para kaybından veya hasarından acente sorumlu tutulamaz.

Katılımcı, kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla acenteden her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcı, tura kayıt yaptırmadan evvel doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu tura kayıt yaptırmadan evvel acenteye bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre, acentenin katılımcıyı tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcı ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri noksan ve doğru olarak aldığından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan noksan veya dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan acente sorumlu değildir.

Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak, katılımcının sorumluluğu altındadır. Bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan katılımcı sorumludur.

Acentenin işbu sözleşme ve eklerindeki yazılı hususlar haricinde katılımcıya hiçbir vaadi bulunmamaktadır. Belirtilenler dışında katılımcıya acente adına vaatte bulunmaya veya tur ücretinde indirim yapmağa hiçbir kimse veya kuruluş yetkili değildir. Katılımcının herhangi bir nedenle güzergâhta bulunan ülkeye sığınması veya bu ülkeye yerleşme maksadıyla hareket etmesi nedeniyle doğacak tüm hukuki ve idari sorumluluk katılımcıya ait olup, bu hususta acente nezdinde herhangi bir talep hakkının bulunmadığını katılımcı şimdiden kabul ve taahhüt eder.Katılımcının şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acente yetkilisine bildirmesi, iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Katılımcının şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet veya ücret iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Gezinin sona ermesinden sonra acente tarafından dağıtılabilecek veya sunulabilecek herhangi bir anket veya geri bildirim formunda dile getirilen şikâyetler, bu madde kapsamında değerlendirilmez ve katılımcıya herhangi bir talep hakkı vermez.

Gezinin başında programda belirtilen buluşma noktası ve buluşma saatinde tur lideri rehberle buluşmayı kaçırması, dolayısıyla geziye katılamama, uçağı kaçırma, otobüsü kaçırma gibi durumlarda katılımcıya tur ücret iadesi yapılmayacağı gibi başka bir gezi ile değişim talep edemeyeceğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.

Sınır kapılarında veya havalimanlarında gümrük sahalarında olması muhtemel sorunlar nedeniyle, sınır geçişinin yapılamaması, ilgili ülkeye girilememesi durumunda acentenin bir sorumluluğunun olmayacağı katılımcı tarafça kabul ve taahhüt edilmiştir.

Gezi ve tur esnasında yavaş veya dalgınlıkla tur liderini kaçırıp gezi yerinde kaybolma veya tek başına kalması halinde katılımcının uğrayacağı veya vereceği ilave bedellerden katılımcı sorumlu olup, acente nezdinde bir talepte bulunmayacağını, bu tür giderler nedeniyle mahsup ve/veya iade talebinde bulunmayacağını katılımcı, kabul ve taahhüt eder.

Gezi ve tur esnasında öngörülemeyen sebeplerle daha fazla zaman harcanması ve programda anlık değişiklik yapılması halinde inisiyatif dışı oluşan bu değişiklik nedeniyle acentenin bir sorumluluğu olmayıp bu hususta katılımcı, acenteden bir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamaz, katılımcının bu hususta bir talep hakkı yoktur.

SEYAHAT SİGORTASI

Acente, 5571 Sayılı Kanun gereği katılımcısına, seyahat acentelerinin düzenledikleri paket tur kapsamındaki katılımcıya taahhüt edilen hizmetin, acentenin iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanan seyahat acenteliği faaliyetlerine ilişkin zorunlu sigortayı sağlamak zorunda olması nedeniyle, acente bu sigortayı TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı’nın ilgili kanun gereğince seyahat sigortasında bulunması gereken teminatları yerine getiren şirketlerden elde edebilir. Acentemizin zorunlu paket tur sorumluluk sigortası anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketi ile teminat altına alınmıştır.Bagaj kaybı veya bagajın uçak şirketinin hataları nedeniyle gecikmesinden kaynaklanacak durumdan oluşacak maddi kayıpları poliçe limitleri dahilinde tazmin eden; gezi boyunca poliçe limitleri dahilinde sağlık teminatını da içeren “Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası’’nı ve seyahat sigortası poliçesinin geri kalan tüm koşullarını gezi öncesi bildirir. Katılımcı, acentenin sağladığı bu “Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası’’nı yaptırmak isteyip istemediğini kayıt veya tur sözleşmesini imzalaması sırasında acenteye bildirmek zorundadır. Acentanın sunduğu “Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası’’nı koşullarını ve ücretini kabul etmemesi halinde katılımcı, başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

TEBLİĞAT VE İHBARLAR

Katılımcının beyan ettiği ve yukarıda taraflar kısmında yazılı adresi ile acentenin beyan ettiği adresler, kanuni ikametgâh ve merkez adresi olup, bu adreslere yapılacak tebligatların yasaya uygun bir tebligat ve sonuç doğuracağını taraflar kabul etmişlerdir.

ANLAŞMAZLIK

İşbu sözleşme,  her iki tarafça okunup, imza edildikten ve iradelerine uygunlukları teati edildikten sonra imza altına alınmış olup, ihtilaf halinde Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ile Medeni Kanun tatbik edileceği ve yorumlanacağı, taraflarca kabul edilmiştir. İhtilaf halinde acentenin kayıtlarının kesin delil olduğu katılımcı tarafından kabul edilmiştir. İşbu satış sözleşmesinin veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda Rize mahkemesi ile icra dairelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *